Книги

1. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Клиника, диагностика и лечение герпесвирусных инфекций человека. – К.: Феникс, 2009

В настоящей монографии представлены современные данные об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении герпесвирусных инфекций человека. Особое внимание уделено клиническим симптомам различных поражений, вызванных представителями семейства Herpesviridae. Книга будет полезна практикующим врачам, студентам медицинских вузов, научным работникам, широкому кругу интересующихся читателей.

Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Клиника, диагностика и лечение герпесвирусных инфекций человека. – К.: Феникс, 2009. – 248 с. ISBN 978-966-651-745-9
2. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия. – К.: Феникс, 2010

В представленной монографии приведены современные данные о структуре и функции иммуноглобулинов, а также о неисчерпаемых возможностях иммуноглобулинотерапии, т.е. способа лечения при помощи антител, при различных заболеваниях и патологических состояниях человеческого организма. Отдельная часть работы посвячена освещению результатов собственных исследований в области иммуноглобулинотерапии герпесвирусных инфекций.

Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия. – К.: Феникс, 2010. – 208 с. ISBN 978-966-651-805-0
3. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Пособие по клинической иммунологии для практических врачей. – К.: Здоровье Украины, 2010

В методическом издании «Пособие по клинической иммунологии для врачей» серии справочной литературы «Бібліотека «Здоров'я України» в простой и доступной форме изложены современные сведения о функционировании иммунной системы человека в норме и при патологии. Особое внимание уделено практическим аспектам затронутой проблемы. Детально рассмотрены вопросы диагностики, терапии и профилактики иммунодефицитных заболеваний, их аутоиммунных и аллергических осложнений. Изложены принципы интерпретации результатов общеклинических иммунологических методов исследований в контексте современных достижений клинической иммунологии. Книга будет полезной для практических врачей различных специальностей, студентов медицинских вузов.

Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Пособие по клинической иммунологии для практических врачей. – К.:Здоровье Украины, 2010. – 328 с. ISBN 978-966-2165-22-7
4. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Герпесвірусна нейроінфекція і скронева медіанна епілепсія – К., 2011

Це видання є збіркою наукових праць , присвячених проблемі герпесвірусної інфекції, ускладненої епілепсією. Збірник вміщує як статті, що стосуються огляду останніх публікацій з імунології епілепсій та вірус-індукованих форм епілептичних синдромів, так і результатів власних досліджень з проблем нейровізуалізації, ПЛР-аналізу, оцінки імунного статусу, діагностики первинних і вторинних імунодефіцитів при герпесвірусних нейроінфекціях. Результати наведених досліджень дозволяють покращити існуючі діагностичні алгоритми та проливають світло на шляхи оптимізації лікування хворих з епілепсією, індукованою герпесвірусами.

Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Герпесвірусна нейроінфекція і скронева медіанна епілепсія – К., 2011. – 242 c. ISBN
5. Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Феникс, 2009

В учебнике изложены основы современных знаний по клинической иммунологии и аллергологии. Детально рассматриваются вопросы патогенеза, диагностики, терапии и профилактики иммунодефицитных заболеваний, атопии и псевдоатопии, аутоиммунных болезней, сепсиса, иммунозависимого бесплодия, опухолей, иммунопролиферативных болезней, патологии внутренних органов. Отдельный раздел книги посвящен возрастным аспектам клинической иммунологии. Для студентов и преподавателей медицинских вузов, научных сотрудников, широкого круга практикующих врачей.

Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Феникс, 2009. – 522 с. ISBN 978-966-651-730-5
6. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Атлас. Герпесвірусні нейроінфекції. 2013, К.: Фенікс

В атласі наведені результати параклінічних досліджень пацієнтів з герпесвірусними нейроінфекціями. Відібрана доступна інформація з авторитетних джерел, здебільшого – наукових публікацій у рецензованих періодичних виданнях, яка була дозволена для опублікування від третьої особи. Також наведено чимало знімків із власної клінічної практики. Даний атлас розкриває параклінічні ознаки всіх відомих сьогодні форм герпесвірусних нейроінфекцій і може бути корисним, а часом – незамінним для спеціалістів, що за своєю фаховою діяльністю мають справу з випадками герпесвірусних уражень нервової системи.

Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Атлас. Герпесвірусні нейроінфекції. 2013, К.:Фенікс, 256 с. ISBN 978-966-136-109-5
7. Мальцев Д.В. Герпесвірусні нейроінфекції людини. 2014. – К.: Фенікс

У монографії висвітлені сучасні дані щодо клінічних проявів, діагностики, лікування і профілактики герпесвірусних нейроінфекцій людини. Робота призначена, насамперед, неврологам, інфекціоністам, нейрохірургам, акушерам, неонатологам, імунологам і генетикам, однак буде корисною і медичним спеціалістам іншого профілю. Матеріали монографії можуть бути використані у навчанні студентів, клінічних ординаторів і аспірантів.

Мальцев Д.В. Герпесвірусні нейроінфекції людини. 2014. – К.: Фенікс, 367 с. ISBN 978-966-2239-89-8
8. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби, 2015. – К.: Центр учбової літератури

У монографії наведені основи вчення про малі імунодефіцитні хвороби як поширені у популяції захворювання імунної системи, які призводять до формування рецидивної інфекційної, алергічної, автоімунної, імунозапальної та онкологічної патології людини. Розглянуті питання етіології, патогенезу, класифікації, клінічної картини, діагностики і лікування основних мінорних імунодефіцитів, ґрунтуючись на засадах доказової медицини.

Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби, 2015. – К.: Центр учбової літератури, 460 с. ISBN 978-617-673-394-2
9. Мальцев Д.В. Карманный справочник по клинической иммунологии, 2014. – К.: Здоровье Украины

В настоящем пособии в сжатой, но емкой форме представлены современные данные по клинической иммунологии. Работа основывается на принципах доказательной медицины. Наибольшее внимание уделено практическим аспектам проблем иммунодиагностики, иммунотерапии и иммунопрофилактики. Книга будет полезна клиническим иммунологам, генетикам, инфекционистам, семейным врачам и медицинским специалистам другого профиля, а также студентам-медикам.

Мальцев Д.В. Карманный справочник по клинической иммунологии, 2014. – К.: Здоровье Украины, 268 c. ISBN 978-617-7100-08-8
10. Мальцев Д.В. Расстройства спектра аутизма у детей с дефицитом фолатного цикла. – 2016, К.: Центр научной литературы

В настоящей монографии приведены результаты научных работ, посвященных изучению иммунологических аспектов расстройств спектра аутизма у детей, ассоциированных с генетическим дефицитом цикла фолиевой кислоты. Приведены актуальные обзоры литературы по клиническому полиморфизму генетического дефицита фолатного цикла и результатам иммунологических исследований у детей с аутизмом и аутистическим спектром. В главах оригинальных испытаний охарактеризован широкий клинический фенотип у детей с расстройствами спектра аутизма, связанными с дефицитом цикла фолиевой кислоты, а также проведена оценка имунного статуса и описана новая форма певичного иммунодефицита, продемонстрирована эффективность высокодозовой иммуноглобулинотерапии и обоснован ступенчатый, этапный подход к терапии и реабилитации детей с учетом новых открытий.

Мальцев Д.В. Расстройства спектра аутизма у детей с дефицитом фолатного цикла. – 2016, К.: Центр научной литературы. – 136 с. ISBN 978-617-673-455-0
11. Мальцев Д.В. Иммунотерапия. К.: Центр учбової літератури, 2018

В книге изложены основы современного учения об иммунотерапии как о прогрессивном высокоэффективном методе биологического лечения иммунодефицитных, инфекционных, аутоиммунных, аллергических и онкологических заболеваний при помощи компонетов иммунной системы организма человека различного происхождения. Приведены как обзоры научной литературы, посвященные оценке эффективности и безопасности различных иммунотерапевтических агентов в контексте доказательной медицины, так и результаты оригинальных клинических исследований в указанном направлении.

Мальцев Д.В. Иммунотерапия. К.: Центр учбової літератури, – 2018, 608 с. ISBN 978-611-01-1131-7
12. Мальцев Д.В., Казмирчук В.Е. Иммунодефицитные болезни человека. К.: Феникс, 2012

В пособии изложены основы современных знаний по проблеме иммунодефицитных болезней человека. Первый раздел книги посвящен фундаментальным представлениям учения об иммунодефицитах. Во втором детально рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, терапии и профилактики более 160 генетически детерминированных иммуно¬дефицитных заболеваний. Работа предназначена для клинических иммунологов, генетиков, научных сотрудников, семейных врачей, терапевтов, педиатров, студентов и преподавателей медицинских вузов, широкого круга практикующих врачей.

Мальцев Д.В., казмирчук В.Е. Иммунодефицитные болезни человека. К.: Феникс, 2012. – 600 с.
13. В.Е. Казмирчук, Л.В. Ковальчук, Д.В. Мальцев. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями. К.: Медицина, 2012

В учебнике изложены основы современных знаний по клинической иммунологии и аллергологии. Детально рассмотрены вопросы патогенеза, диагностики, терапии и профилактики иммунодефицитных заболеваний, атопии и псевдоатопии, аутоиммунных болезней, сепсиса, иммуннозависимого бесплодия, опухолей, иммуннопролиферативных болезней, патологии внутренних органов. Имеется отдельный раздел, посвященный возрастным аспектам клинической иммунологии.Для студентов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации, научных сотрудников, широкого круга практикующих врачей.

В.Е. Казмирчук, Л.В. Ковальчук, Д.В. Мальцев. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями. К.: Медицина, 2012. - 520 с. ISBN 978-617-505-168-9
14. Казмірчук В.Є., Драннік Г.М., Мальцев Д.В. зі спів. Посібник з клінічної імунології та лерглогії для аудиторної роботи студентів. К.: Поліграф Плюс, 2008

Навчальний посібник призначений для аудиторної і позааудиторної роботи студентів медичних вузів і містить розділи відповідно до тем для самостійної роботи з клінічної імунології та алергології. В матеріалах кожної теми міститься мета, учбові цілі, розділ, присвячений викладенню теоретичного матеріалу, а також контрольні питання, тестові завдання і задачі. Посібник відповідає програмі з клінічної імунології і алергології для медичних вузів.

Казмірчук В.Є., Драннік Г.М., Мальцев Д.В. зі спів. Посібник з клінічної імунології та лерглогії для аудиторної роботи студентів. К.: Поліграф Плюс, 2008, 262 с. ISBN 978-966-8977-05-3
15. Казмірчук В.Є., Драннік Г.М., Мальцев Д.В. зі спів. Посібник з клінічної імунології та алерглогії для позааудиторної роботи студентів. К.: Поліграф Плюс, 2008

Навчальний посібник призначений для аудиторної і позааудиторної роботи студентів медичних вузів і містить розділи відповідно до тем для самостійної роботи з клінічної імунології та алергології. В матеріалах кожної теми міститься мета, учбові цілі, розділ, присвячений викладенню теоретичного матеріалу, а також контрольні питання, тестові завдання і задачі. Посібник відповідає програмі з клінічної імунології і алергології для медичних вузів.

Казмірчук В.Є., Драннік Г.М., Мальцев Д.В. зі спів. Посібник з клінічної імунології та алерглогії для позааудиторної роботи студентів. К.: Поліграф Плюс, 2008, 182 с. ISBN 978-966-8977-06-0
16. Мальцев Д.В. Герпесвірусні інфекції. К.: Центр учбової літератури, 2019

В даній монографії наведено основу сучасного наукового вчення про герпесвірусні інфекції людини. Детально розглянуто питання етіології, патогенезу, патологічної анатомії, клініки, діагностики, диференційної діагностики, лікування і профілактики інфекцій, викликаних герпесвірусами різних видів. Книга буде корисною терапевтам, педіатрам, сімейним лікарям, інфекціоністам, неврологам, клінічним імунологам та іншим медичним спеціалістам, які за родом своєї діяльності зустрічаються з гетерогенними проявами хвороб, спричинених герпесвірусами.

Мальцев Д.В. Герпесвірусні інфекції. — К.: Центр учбової літератури, 2019. — 270 с. — ISBN 978-611-01-1520-9
17. Малый В.П., Мальцев Д.В. Острая печеночная недостаточность у пациентов с вирусными гепатитами и герпесвирусными инфекциями. Х.: Щедра садиба плюс, 2014

В монографии изложены современные данные об острой печеночной недостаточности, обусловленной облигатными гепатотропными вирусами и герпесвирусными инфекциями. Обстоятельно представлен патогенез печеночно-клеточной недостаточности и печеночной энцефалопатии, их классификация, клинические проявления и лечение. Монография предназначена для инфекционистов, терапевтов, гастроэнтерологов, врачей неотложной помощи, реаниматологов, врачей общей практики, психиатров, а также для интернов, магистров, аспирантов, клинических ординаторов, студентов старших курсов медицинских университетов.

Малый В.П., Мальцев Д.В. Острая печеночная недостаточность у пациентов с вирусными гепатитами и герпесвирусными инфекциями. Х.: Щедра садиба плюс, 2014. — 215 с. — ISBN 978-617-7188-76-5
18. Інфекційні хвороби. У 2-х т. За ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. Львів: Магнолія, 2006, 2018

Підручник з інфектології для студентів медичних вузів. Мною підготовлена велика глава розміром більше 90 сторінок в першому томі видання з теми герпесвірусних інфекцій, які подані в сучасному стилі. Дана інформація дозволяє подивитися на герпесвірусні інфекції під іншим кутом, розкриваючі справжню палітру гетерогеності клінічних провів хвороби згідно з накопиченими дотепер доказами.

Інфекційні хвороби. У 2-х т. За ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. Львів: Магнолія, 2006, 2018. — Т. 1. 718 с.; Т. 2. 726 с. — ISBN 978-617-574-123-8
19. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Грицик В.Ф., Ілюк Ю.І., Недопако Я.Я. та ін. Герпесвірусна нейроінфекція, ускладнена епілепсією. Збірник наукових праць. К., 2011

Збірник наукових праць з теми асоціації герпесвірусних інфекцій з феноменом скроневого медіанного склерозу і скроневої медіанної епілепсії у людей.

Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Грицик В.Ф., Ілюк Ю.І., Недопако Я.Я. та ін. Герпесвірусна нейроінфекція, ускладнена епілепсією. Збірник наукових праць. К., 2011. — 188 с. — ISBN 978-966-2239-11-9
Made on
Tilda